Provincial Electricity Authority

งานติดตั้งและวางระบบอินเตอร์เน็ตภายใน และการเชื่อมต่อข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจัดการข้อมูลและระบบอินเตอร์เน็ตภายในให้พนักงานใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะปัจจุบันหน่วยงานรัฐต้องใช้อินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อไปยังลิงค์ภายนอก จึงต้องมีอินเตอร์เน็ตที่เร็วเพื่อใช้ให้บริการลูกค้า สามารถติดต่อได้ที่ 096-0370623 และ 094-9327691
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4